Polityka prywatności

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rodzice z Klasą” ul. Szarych Szeregów 2 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kontakt@rodzicezklasa.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, seria i numer dokumentu tożsamości, bądź adresu e-mail będą przetwarzane w celu realizacji udzielonego przez przedstawiciela ustawowego dziecka upoważnienia i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym realizacje upoważnienia (np. w celach rekrutacji lub do odbioru dziecka z placówki), a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak takiej możliwości. Źródłem pochodzenia Pana/Pani danych jest upoważnienie udzielone przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
  5. Dane osobowe będą przekazywane jedynie pracownikom administratora danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas udzielonego upoważnienia (tj. okres trwania projektu/warsztatów)
  7. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w sytuacji, kiedy będzie to dopuszczalne przepisami prawa.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.